Alabazan S Coop Txikiak, webgunearen arduradunak (aurrerantzean, ERANTZUKIZUNA), dokumentu hau jartzen du erabiltzaileen eskura, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE) xedatutako betebeharrak betetzeko eta webgunearen erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko.

Webgune honetan sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak eta aplikatzekoa den beste edozein lege-xedapen zorrotz bete eta betetzeko.

Alabazan S Coop Txikiak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio mota aldatzeko eskubidea, eta ez dago betebehar horiek erabiltzaileei jakinarazi beharrik, Alabazan S Coop Txikiaren webgunean argitaratzearekin nahikoa dela ulertzen baita.

1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Izen soziala: Alabazan S Coop Txikia
Izen komertziala: Alabazan Narración Oral Ipuin-kontalariak
IFZ: F95653010
Helbidea: Maiatzeren Bi, 9 48003 Bilbao, Bizkaia
E-maila: info@alabazan.net

2. XEDEA

Webgunearen bidez, erabiltzaileei gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu.

3. PRIBATUTASUNA ETA DATUEN TRATAMENDUA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuk eskuratzeko datu pertsonalak eman behar direnean, Erabiltzaileek datu horien egiazkotasuna, zehaztasuna, benetakotasuna eta indarraldia bermatuko dituzte. Enpresak bere izaera edo helburuaren arabera dagokion tratamendu automatizatua emango die datu horiei, Pribatutasun Politikaren atalean adierazitako baldintzetan.

4. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak onartzen du Web Gunean erakusten diren eduki guztiak, eta bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo industrian edo/eta merkataritzan erabil daitezkeen beste zeinu guztiak Jabetza Intelektualaren eskubideen mende daudela, eta marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak, jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubide guztiak, jabetza esklusiboan txertatutako edukien eta/edo enpresaren beste edozein elementuren gainean. Horregatik guztiagatik, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek jendaurrean ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskuragarri jartzeko edo beste edozein modutan jakinarazteko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein erreklamaziok ez dio kalterik egingo enpresari.

Web Gunean sartzeak ez dakar inola ere eskubide horiei uko egitea, eskualdatzea, lizentzia edo lagapen osoa edo partziala egitea, berariaz kontrakoa ezartzen ez bada. Web Gunearen Erabilera Baldintza Orokor hauek ez diete Erabiltzaileei inolako eskubiderik ematen Web Gunea eta/edo bertako Edukiak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo publikoki komunikatzeko, hemen berariaz aurreikusitakoez gain. Edozein eskubideren beste edozein erabilera edo ustiapen ukitutako eskubideen enpresak edo hirugarren titularrak horretarako berariaz emandako aurretiazko berariazko baimenaren mende egongo da.

Jabetza intelektualaren arloko legeriak babesten ditu edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturri-kodeak eta, oro har, espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, bai eta Espazioa bera ere, oro har, multimedia-lan artistiko gisa. Enpresa Webgunearen diseinu grafikoa, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta Webgunearen beste edozein eduki osatzen duten elementuen titularra da, edo, nolanahi ere, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du. Web Gunean xedatutako edukia ezin izango da ez osorik ez zati batean erreproduzitu, ez transmititu, ezta informazioa berreskuratzeko sistema baten bidez erregistratu ere, inola ere ez, erakunde horren aldez aurreko idatzizko baimena izan ezean.

Era berean, debekatuta dago «copyright»-a ezabatzea, saihestea eta/edo manipulatzea, bai eta babeserako gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ere. Web gune honen erabiltzaileak konpromisoa hartzen du aipatutako eskubideak errespetatzeko eta horiei kalte egin diezaiekeen edozein jarduera saihesteko. Nolanahi ere, enpresak beretzat gordetzen ditu jabetza intelektual eta industrialaren eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko baliabide edo ekintza guztiak.

5. WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Web Gunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honako hauekin bat etorriz: (I) une bakoitzean aplikatu beharreko legeria; (ii) Web Espazioa Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.
 2. Webgunera sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiak betetzea.
 3. Datu pertsonalekin web guneko formularioak betetzean eta uneoro eguneratuta edukitzean egiazko informazioa ematea, une bakoitzean erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo ez-zehatzen erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioak enpresari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule ere.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Erabiltzaileak ez ditu honako hauek bete beharko:

 1. Web Gunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea zilegi ez diren xedeetarako edo gauzetarako, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatuta daudenak, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten dietenak, edo, edozein modutan, edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzuak edo dokumentuak, artxiboak eta era guztietako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, narriatu edo eragotz dezaketenak.
 2. Web guneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo horietan sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.
 3. Web Gunearen, bere hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea.
 4. Enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea sarean.
 5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak sartzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
 6. Erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, jendeari edozein komunikazio publikoren bidez sartzen uztea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta dagoenean.
 7. Ezabatu, ezkutatu edo manipulatu jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta edukietan txertatutako enpresaren edo hirugarrenen eskubideak identifikatzeko gainerako datuak, bai eta babeserako gailu teknikoak edo edukietan txerta daitekeen edozein informazio-mekanismo ere.
 8. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuaren arabera, haien eskura jarri ez diren bitartekoak edo prozedurak erabiliz, edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazi direnak edo, oro har, Interneten erabili ohi direnak erabiliz, webgunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo ez erabiltzeko arriskurik ez dakartelako.
 9. Bereziki, eta zehatz-mehatz ez bada ere, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu- eta/edo irudi-artxibo, argazki, grabazio, software eta, oro har, edozein material mota ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko:• Edozein modutan, Nazioarteko Tratatuetan eta indarrean dagoen gainerako legedian konstituzionalki aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkakoa, gutxiesten edo horien aurka egiten badu..• Delituzko, iraingarrizko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako jarduerak bultzatzea, bultzatzea edo sustatzea.• Sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminatzen duten jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak bultzatzea.•Delituzko, indarkeriazko, iraingarrizko, kaltegarri, laidogarri edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak diren produktu, elementu, mezu eta/edo zerbitzuak txertatzea, eskura jartzea edo eskuratzeko aukera ematea. Antsietate- edo beldur-egoera onartezin bat eragin edo eragin dezake.• Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak edo kaltegarriak diren jardunbideetan parte hartzera bultzatzea.• Sozietateari edo hirugarrenei dagokien babes intelektual edo industrialaren arloko legeriak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe.• Pertsonen ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo norberaren irudiaren aurkakoa izatea. • Edozein motatako publizitatea izatea. • Webgunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa barne hartzea.

Web guneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat emango balitzaio, modu arduratsuan erabiltzera behartzen da, uneoro isilpean mantenduz. Ondorioz, zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei ez lagatzeko, ez aldi baterako, ez modu iraunkorrean, eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen ez uzteko. Era berean, pasahitza behar ez bezala erabiltzea ekar dezakeen edozein gertakariren berri eman beharko dio sozietateari, hala nola, lapurtu, galdu edo baimenik gabe sartu izana, berehala ezerezteko.Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitza behar ez bezala erabiltzeagatik, eta bere erantzukizuna izango da hirugarren ez-legitimoren batek web guneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kanpo erabiltzea. Zabarkeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horren ondorioz enpresari sor dakizkiokeen kalte eta galera guztien erantzule izango da.

6. ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen kontroletik kanpo dauden faktore edo zirkunstantziek eragozten, zailtzen edo eteten dituzten webguneko elementu eta informazioak modu jarraituan ikustea, deskargatzea edo erabiltzea. Ez du erantzukizunik bere gain hartzen eskainitako eduki edo informazioetara sartzearen ondorioz har daitezkeen erabakiez.

Zerbitzua eten ahal izango da, edo erabiltzailearekiko harremana berehala ebatzi, baldin eta antzematen bada Web Gunearen edo bertan eskainitako edozein zerbitzuren erabilera bat Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela. Ez gara erantzule egiten Web Gunearen erabileraren ondoriozko kalte-galerengatik, galerengatik, erreklamazioengatik edo gastuengatik.

Kalte horiek eragin ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzearen erantzule izango da soilik, betiere hala jakinarazten bada. Bereziki, ez gara erantzule izango, besteak beste, honako kalte hauengatik:

 1. Interferentziak, etenak, hutsegiteak, ez-egiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akats, gainkarga eta erroreek edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eraginda.
 2. Bidegabeko intromisioak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
 3. Web gunearen abusu desegokia.
 4. Nabigatzaileak gaizki funtzionatzeagatik edo nabigatzailearen bertsio ez-eguneratuak erabiltzeagatik sortutako segurtasun-erroreak edo nabigazioa. Webgunearen administratzaileak beretzat gordetzen du Webgunean dagoen edozein eduki edo informazio, osorik edo zati batean, kentzeko eskubidea.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango Web Guneen Erabiltzaileek erabilera libreko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen edozein motatako kalte-galerengatik. Era berean, ez du inolako erantzukizunik izango datuak biltzeko formularioen ondorioz jasotako eduki eta informazioengatik, eta horiek kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez dira izango. Bestalde, zerbitzu horiek legez kontra erabiltzeagatik edo oker erabiltzeagatik kalte-galerak eragiten baditu, Erabiltzailea erreklamatu ahal izango da eragindako kalte-galerengatik.

Web Gunean sartzearen edo erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demandek eragindako kalte eta galeren aurrean enpresa kalterik gabe mantenduko duzu. Era berean, zure aldetik datuak bildu edo ateratzeko edo web gunearen funtzionamenduan karga arrazoigabea ezartzen duen beste edozein jarduera egiteko erabiltzen dituzun robotak, spiderrak, crawler-ak edo antzeko tresnak erabiltzearen ondoriozko kalte-galeren ordaina ematera behartzen zara.

7 .HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak Web Gunea eta bertako edukiak ez ditu inola ere erreproduzitu behar, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, fitxategiaren arduradunak berariaz eta idatziz baimendu ezean.

Web guneak hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, Erabiltzaileak enpresa laguntzaileen eta/edo babesleen informazioa errazago eskura dezan. Horren arabera, gizartea ez da web gune horien edukiaren erantzule, eta ez da hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzu eta/edo informazioaren bermatzaile edo/eta eskaintzaile gisa kokatzen.

Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez esklusiboa ematen zaio Webgunearen orri nagusirako estekak sortzeko, erabilera pribaturako eta ez-komertzialerako soilik. Gure Web Gunerako esteka (i) duten webguneek ezin izango dute beren zerrenda faltsutu, ezta esteka hori baimendu denik baieztatu ere, ezta gure gizarteko markak, izendapenak, izen komertzialak, logotipoak edo bestelako zeinu bereizgarriak sartu ere;(II) ezingo dira sartu gustu txarrekotzat jo daitezkeen edukiak, obszenoak, iraingarriak, eztabaidagarriak, sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen dutenak, ordena publikoaren aurkakoak edo legez kontrakoak; (iii) ezin izango dute Webguneko ezein orrialderi lotu, orrialde nagusia ez bada; (iv) Webgunearen berezko webgunearekin lotu beharko da, eta ez du onartuko Webgunearen berezko Webgune bat izatea. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du Webgunerako edozein esteka ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko du.

Enpresak ezin ditu kontrolatu Webgunerako estekak ezarrita dituzten beste web gune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

8. DATUEN BABESA

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileak aldez aurretik datu pertsonal batzuk eman behar ditu. Enpresak modu automatizatuan tratatuko ditu datu horiek, eta dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, DBEO, DPBEDBLO eta SSIL betez. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politikara jo dezake, baita aurrez ezarritako helburuak ezartzera ere, Pribatutasun Politikan zehaztutako baldintzetan.

9. COOKIE-AK

Enpresak beretzat gordetzen du Webgunean cookie teknologia erabiltzeko eskubidea, ohiko erabiltzaile gisa onartzeko eta web gunearen erabilera pertsonalizatzeko, bere hizkuntza edo eduki desiratuenak edo espezifikoenak aurrez aukeratuta.

Cookie-ek erabiltzailearen IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio horren tratamenduaren arduraduna.

Cookie-ak web zerbitzari baten bidez nabigatzaile batera bidalitako fitxategiak dira, Erabiltzailearen nabigazioa Web Gunean erregistratzeko, Erabiltzaileak jasotzeko aukera ematen duenean. Nahi izanez gero, zure nabigatzailea konfigura dezakezu cookie-ak jasotzeko pantailan abisatzeko eta disko gogorrean cookie-ak instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak informazio gehiago izateko.

Cookie-ei esker, posible da Erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailuaren nabigatzailea ezagutzea, edukiak errazteko eta Erabiltzaileak erabiltzaileen profil demografikoei eskaintzen dizkien nabigazio-lehentasunak edo publizitate-lehentasunak eskaintzeko, bai eta bisitak eta trafikoaren parametroak neurtzeko eta sarreren aurrerapena eta kopurua kontrolatzeko ere.

10. ADIERAZPENAK ETA BERMEAK

Oro har, Webgunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Beraz, horiek eskaintzean, ez da inolako bermerik edo adierazpenik ematen web gunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei buruz, eta, besteak beste, honako berme hauek ematen dira: zilegitasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna edo merkaturagarritasuna, salbu eta legez adierazpen eta berme horiek baztertu ezin badira.

11. EZINBESTEKO KASUAK

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango zerbitzua ematea ezinezkoa bada, baldin eta elektrizitate-horniduraren, telekomunikazio-lineen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, ekintzen eta ez-egiteen etenaldi luzeen ondorioz gertatzen bada, eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz.

12. EZTABAIDAK EBAZTEA. APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Espainiako legediak arautuko ditu Erabilera Baldintza Orokor hauek eta Web Gunearen erabilera. Edozein eztabaida ebazteko, webguneko arduradunaren egoitza sozialeko epaitegi eta auzitegien mende jarriko dira alderdiak.

Aplikatzekoa den legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz Erabilera Baldintza Orokor hauetako edozein hizpaketa galdaezina edo deuseza bada, galdaezintasun edo deuseztasun horrek ez du eragingo Erabilera Baldintza Orokor hauek oro har galdaezinak edo deusezak izatea. Kasu horietan, enpresak hizpaketa hori aldatu edo ordeztuko du baliozkoa eta galdagarria den beste batekin, baldin eta, ahal den neurrian, jatorrizko hizpaketan adierazitako helburua eta asmoa lortzen badu.

Partekatu